Przejdź do treści
  biuro@metalklaster.pl       +48 85 722 24 56
UE

Jesteśmy największym klastrem branży metalowej
i maszynowej w Polsce.

Współpraca w ramach klastra umożliwia łączenie potencjałów, wymianę doświadczeń, generowanie synergii oraz wzmacnia przewagi konkurencyjne.

KOM


Klaster Obróbki Metali

Krajowi i światowi liderzy produkcji maszyn i urządzeń o wysokim innowacyjnym potencjale rozwojowym.


 


 
36

PATENTÓW

100

RYNKÓW EKSPORTOWYCH

110

FIRM CZŁONKOWSKICH I PARTNERÓW STRATEGICZNYCH

9000

MIEJSC PRACY

Aktualności

Jedna z ostatnich wizyt studyjnych, jaką odbyli przedstawiciele biura Klastra Obróbki Metali miała miejsce w siedzibie firmy Green Sort Tomasz Stefaniuk w Janowie Podlaskim. Spotkanie miało na celu zacieśnienie współpracy z Klastrem oraz…

Pierwsze w 2023 roku spotkanie GZW TECH pod tytułem „Robotyzacja procesów obróbki skrawaniem” odbyło się w 16 lutego w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym. W wydarzeniu wzięło udział ponad 50 osób. W agendzie…

WARSAW METALTECH to wydarzenie wywodzące się z Międzynarodowych Targów Przemysłowych – WARSAW INDUSTRY WEEK, które od 5 lat odbywają się w PTAK WARSAW EXPO w Nadarzynie. To pierwsza edycja tego wydarzenia, a Klaster Obróbki Metali oraz…

Za nami uroczyste obchody Jubileuszu Klastra Obróbki Metali. Klaster od 15 lat animuje wiele wydarzeń związanych z przemysłem w regionie i kraju, jest partnerem ogromnej ilości projektów i realizatorem wielu przedsięwzięć. Aktualnie liczy…

NASZE PROJEKTY

, Cel Projektu: Celem projektu jest poprawa wiedzy i przygotowania przedsiębiorstw z sektora wytwórczego w wyzwaniach związanych z „zieloną” transformacją. , O projekcie: Projekt wspiera europejskie małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) w pięciu sektorach: • aeronautyka/obrona • energia • mobilność • rolnictwo/przemysł rolno-spożywczy • materiały GEMSTONE opiera się na trzech filarach i komponentach wsparcia MŚP: TRAIN, INNOVATE i EXPLORE. Aby odpowiedzieć na wyzwania firm stojące za tymi obszarami, partnerzy projektu opracowali spójny proces wsparcia poprzez rozwój portfolio usług udostępnianych firmom produkcyjnym w zakresie szkoleń zawodowych, rozwoju kompetencji, innowacji technologicznych oraz internacjonalizacji ich działalności. Mechanizm bezpośredniego finansowania ma zapewnić firmom środki do aktywizacji i ułatwić im…, Granty: Firmy uczestniczące w projekcie będą mogły otrzymać granty według mechanizmu wsparcia: • EXPLORE (do 1500 €) - Wsparcie udziału w targach biznesowych i imprezach międzynarodowych. • TRAIN (do 2000 €) - Koordynacja organizatorów szkoleń, a MŚP w zakresie zielonej gospodarki. • GREEN INNOV (do 60 000 €) - Wsparcie rozwoju nowych, zielonych technologii lub procesów. • GREEN ADPOT (do 40 000 €) - Wsparcie i wdrażanie innowacyjnych procesów biznesowych. , Partnerzy projektu: • CIMES Auvergne-Rhône-Alpes, Francja • Pôle EMC2, Francja • Pôle Mecatech, Belgia • Associaçao POOL-NET – Portuguese Tooling & Plastics Network, Portugalia • Metal Processing Cluster, Poland • Clust-ER MECH, Włochy • Green Tech Cluster, Łotwa   , Okres realizacji Projektu: 01.09.2022 r.–31.08.2025 r. Budżet Projektu: 23 250,00 zł Dofinansowania ze środków UE: 23 250,00 zł Projekt realizowany jest w ramach inicjatywy Euroclusters programu COSME. Projekt nr SMP-COSME-2021-CLUSTER-01. , Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.
Cel Projektu: Elementem składowym układów scalonych, wykorzystywanych przez urządzenia elektroniczne jest tzw. interposer, tj. interfejs elektryczny, stanowiący połączenie pomiędzy gniazdami i drukowaną płytką. Grupuje on poszczególne elementy logiczne układu (np. rdzenie przetwarzające, pamięć, czujniki) oraz odpowiada za rozprowadzanie ciepła powstałego w obwodach mikroelektronicznych. W ramach przedmiotowego projektu prace badawczo-rozwojowe będą zorientowane na zastąpienie aktualnie stosowanych monokrystalicznych płytek krzemowych interposerów, materiałem kompozytowym Cu/C na szklanym podłożu. Okres realizacji Projektu: 01.09.2022 – 31.08.2024…,   Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Inicjatywy CORNET. ​  
Cel Projektu: Celem projektu jest sfinansowanie kosztów przygotowania Eurograntu planowanego do realizacji w ramach Programu Erasmus+. Okres realizacji Projektu: 09.05.2022 r.–28.02.2023 r. Budżet Projektu: 23 250,00 zł Dofinansowania ze środków UE: 23 250,00 zł Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałania 2.3.6 Granty na Eurogranty, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. , ​
Cel Projektu: Celem Projektu jest przygotowanie koordynatora KOM do świadczenia nowej, proinnowacyjnej usługi OPTIMA 1 w zakresie identyfikacji problemów technologicznych oraz animacji projektów rozwojowych w dziedzinie technologii i innowacji oferowanych przedsiębiorstwom, szczególnie członkom KOM, ze wskazaniem obszarów optymalizacji i możliwości zastosowania technologii wdrożeniowych. OPTIMA 1 obejmować będzie 3 główne obszary technologiczne z zakresu Przemysłu 4.0, znajdujące odzwierciedlenie w specjalizacji sektorowej członków KOM, tj. zaawansowane technologie wytwarzania, digitalizacja procesów wytwarzania, predykcja i wirtualizacja procesów. Działania projektowe…, ​
Cel Projektu: Celem Projektu jest wspieranie firm oraz ich pracowników w lepszym rozumieniu zachodzących przemian (np. kryzysu klimatycznego), rozpoznaniu ich potencjalnych skutków, w celu podjęcia odpowiednich działań adaptacyjnych. Całość realizowana jest w ramach polityki UE w sferze promowania przekształcenia systemu gospodarczego w Gospodarkę o obiegu zamkniętym. Przedsięwzięcie zmierza do rozszerzenia i dzielenia się dobrymi praktykami związanymi z GOZ, zwłaszcza w odniesieniu do obróbki metali, produkcji i innych procesów. W projekt i kształcenie specjalistów zostaną zaangażowani także nauczyciele i stażyści, w ramach szkolenia zawodowego. Docelowo w Projekcie…,     Projekt realizowany w ramach programu Erasmus+. ​
Cel Projektu: Celem Projektu jest zwiększenie rozpoznawalności KOM i jego członków na rynkach międzynarodowych, a w konsekwencji wzrostu sprzedaży eksportowej poprzez wprowadzenie na rynki zagraniczne nowych produktów i usług Klastra. W toku realizacji priorytetem będzie dostarczanie wyspecjalizowanych usług probiznesowych i proeksportowych, w ramach wzmocnienia zaplecza koordynatora Klastra i aktywizacji międzynarodowej jego członków, działających w łańcuchu wartości KOM. Okres realizacji Projektu: 01.01.2021 – 31.12.2023 Budżet Projektu: 9 984 678,00 PLN Beneficjent: Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju (Koordynator Klastra Obróbki Metali).…,
Cel Projektu: Głównym celem przedsięwzięcia jest opracowanie innowacyjnej koncepcji technologicznej do produkcji niskoseryjnej cienkościennych wyrobów metalowych, z zastosowaniem technologii jednopunktowego przyrostowego formowania (ang. Single Point Incremental Forming SIPF). Okres realizacji Projektu: 01.01.2021 – 31.12.2022 Budżet Projektu: 782 825,20 PLN Dofinansowanie ze środków UE: 782 825,20 PLN Partnerzy projektowi: Deutsche Forschungsvereinigungfür Meß-, Regelungs- und Systemtechnike.V. (Niemcy) – lider konsorcjum Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju – Koordynator KOM Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w…,   Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Inicjatywy CORNET. ​  
Cel Projektu: Zasadniczym celem Projektu jest zacieśnienie współpracy podlaskich uczelni z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami otoczenia biznesu, na rzecz podniesienia konkurencyjności podlaskich firm poprzez realizację projektów badawczo-rozwojowych (B+R). Brokerzy innowacyjności, zatrudnieni przez Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej, dokonają oceny potencjału komercjalizacyjny 20 pomysłów biznesowych, zgłoszony przez uczelnie: Politechnikę Białostocką, Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku oraz Uniwersytecie w Białymstoku. Następnie eksperci wyłonią 10 projektów, które otrzymają dofinansowanie na realizację, dwa z nich…,     Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Poddziałanie 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach. ​
Cel Projektu: Celem Projektu jest zwiększenie rozpoznawalności Klastra Obróbki Metali – Krajowego Klastra Kluczowego i jego członków na rynkach międzynarodowych, a w konsekwencji wzrostu sprzedaży eksportowej uczestników projektu, poprzez wprowadzenie na rynki zagraniczne nowych produktów i usług Klastra oraz dostarczenie wyspecjalizowanych usług proeksportowych. W ramach realizacji działań projektowych członkowie Klastra i uczestnicy projektu otrzymają m.in. wsparcie na: organizację stoiska wystawowego na specjalistycznych targach przemysłowych i kooperacji, dostęp do zagranicznej infrastruktury badawczo-rozwojowej, usługi doradcze związane z umiędzynarodowieniem…, Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 2.3.7 Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Cel Projektu: Celem Projektu jest zwiększenie rozpoznawalności Klastra Obróbki Metali – Krajowego Klastra Kluczowego i jego członków na rynkach, a w konsekwencji wzrostu sprzedaży eksportowej uczestników projektu, poprzez wprowadzenie na rynki zagraniczne nowych produktów i usług Klastra oraz dostarczenie wyspecjalizowanych usług proeksportowych. W ramach realizacji działań projektowych członkowie Klastra i uczestnicy projektu otrzymają m.in. wsparcie na: organizację stoiska wystawowego na specjalistycznych targach przemysłowych i kooperacji dostęp do zagranicznej infrastruktury badawczo-rozwojowej Usługi doradcze związane z umiędzynarodowieniem przedsiębiorcy związane z…,   Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  
 
PFR

Uzyskaliśmy subwencje finansowe w ramach programu rządowego "Tarcza finansowa 1.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm" oraz "Tarcza finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm" udzielone przez PFR.