Przejdź do treści
  biuro@metalklaster.pl       +48 85 722 24 56
UE

RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanując przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

 1. Dane osobowe przetwarzamy w celach związanych z działalnością ADO, czyli:
 1. w związku z realizowanymi umowami, bądź do czynności podejmowanych na rzecz ich zawarcia (zgodnie z art. 6 ust 1 lit b) RODO)
 2. w związku z uzasadnionym interesem ADO – do kontaktów dotyczących prowadzonych szkoleń oraz innych działań, na podstawie art. 6 ust 1 lit f) RODO
 3. do wypełnienia obowiązków prawnych, związanych z obrotem handlowym (rozliczanie faktur, archiwizacja dokumentów) – na podstawie art. 6 ust 1 lit c) RODO
 4. do kontaktów marketingowych i handlowych – za zgodą osób których dane dotyczą, zgodnie z art. 6 ust 1 lit a) RODO lub na podstawie uzasadnionego interesu ADO
 5. do celów rekrutacyjnych – na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust 1 lit a) RODO) oraz na podstawie przepisów Kodeksu Pracy
 1. Odbiorcą danych mogą być podmioty świadczące na rzez ADO usługi informatyczne lub inne, ale jedynie w związku z prowadzoną działalnością ADO, w celach służących realizacji zawartych umów bądź zleceń, na podstawie wyraźnego polecenia ADO i zgodnie z przepisami prawa
 2. W związku z działalnością Klastra Obróbki Metali na skalę międzynarodową, może się zdarzyć przekazanie danych do państwa trzeciego, na zasadach opisanych w Rozdziale V RODO. Przekazanie odbywa się wyłącznie w celu realizacji umów.
 3. Dane osobowe są przechowywane do momentu ustania celu przetwarzania, a także przez okres wynikający z przepisów prawa lub ochrony przed obopólnymi roszczeniami.
 4. ADO nie stosuje profilowania
 5. Informujemy o prawie dostępu, poprawiania i uzupełniania podanych danych, przenoszenia danych, żądania ograniczenia przetwarzania oraz żądania usunięcia danych (jeżeli na Administratorze nie ciąży obowiązek ich posiadania)
 6. Jeżeli została udzielona zgoda na przetwarzanie danych, można ją w każdej chwili odwołać pisząc na adres: biuro@metaklaster.pl, co nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania przed wycofaniem zgody
 7. Informujemy o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jak również do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest:

 

Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju

Żurawia 71 lok 2.04, 15-540 Białystok