Przejdź do treści

Klaster Obróbki Metali Krajowym Klastrem Kluczowym

KKK KOM
KKK KOM

 

Klaster Obróbki Metali stanął do konkursu o odnowienie statusu Krajowego Klastra Kluczowego. Po pozytywnym przejściu przez trzy etapy konkursu komisja niezależnych ekspertów postanowiła przyznać białostockiemu klastrowi metalowemu status Krajowego Klastra Kluczowego.

 

Krajowy Klaster Kluczowy co to jest?

Konkurs na Krajowy Klaster Kluczowy ma na celu wyłonienie najlepiej działających Klastrów w Polsce, przeprowadza go Ministerstwo Rozwoju i Technologii RP, ze wsparciem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Krajowe Klastry Kluczowe to klastry o istotnym znaczeniu dla gospodarki kraju i wysokiej konkurencyjności międzynarodowej. Tytuł Krajowego Klastra Kluczowego ma jeszcze bardziej wzmocnić pozycję przedsiębiorstw w nich zrzeszonych, wesprzeć działania z zakresu wdrażania nowych technologii, projektów B+R, internacjonalizacji, podnoszenia kompetencji itp.

 

Na uwagę zasługuje również fakt, iż to jeden z nielicznych krajowych systemów selekcji klastrów w UE, pozostałe kraje członkowskie bazują tylko na europejskich standardach jakości zarządzania klastrami. 

 

Jak otrzymać status KKK?

 

System wyboru Krajowych Klastrów Kluczowych (KKK) składa się z oceny pięciu obszarów funkcjonowania klastrów: zasoby ludzkie, infrastrukturalne i finansowe, potencjał gospodarczy klastra, tworzenie i transfer wiedzy, działania na rzecz polityk publicznych, orientacja na klienta. Wskazane obszary są niejako narzędziem oceny rozwoju klastra, jak również wskazują dostosowanie do kierunku rozwoju polityki klastrowej kraju. Wniosek o przedłużanie statusu KKK podlegał ocenie, merytorycznej, parametrycznej i przez Panel Ekspertów.

 

Jednym z najważniejszych etapów konkursu była prezentacja strategii, sukcesów i osiągnięć Klastra przed Panelem Ekspertów.

Planowane działania i sukcesy Komisji prezentowali przedstawiciele Klastra i firm członkowskich w składzie:

- Sebastian Rynkiewicz - Prezes Zarządu Klastra Obróbki Metali

- Janusz Poulakowski - Dyrektor Operacyjny Klastra Obróbki Metali

- Mariusz Citkowski - Przewodniczący Rady Klastra Obróbki Metali, Instytut Zarządzania UwB

- Artur Zawadzki – Członek Zarządu KOM, przedstawiciel firmy członkowskiej Promotech

 

Status KKK - otwiera nowe możliwości firmom członkowskim

Posiadanie statusu Krajowego Klastra Kluczowego to nie tylko prestiż bycia w gronie 19-tu elitarnych klastrów strategicznych, których potencjał ma duże znaczenie dla rozwoju polskiej gospodarki, ale również dodatkowe możliwości rozwoju - dzięki programom i konkursom skierowanym tylko dla przedsiębiorstw zrzeszonych w Krajowych Klastrach Kluczowych.

 

 

- Otrzymanie statusu umożliwia dostęp naszym firmom członkowskim oraz koordynatorowi do funduszy z puli specjalnie przeznaczonych dla KKK. Cieszymy się bardzo z tego niemałego sukcesu całego środowiska firm członkowskich KOM. – podkreśla Janusz Poulakowski, Dyrektor Operacyjny Klastra Obróbki Metali.

 

 

Klaster Obróbki Metali otrzymał w sumie 136pkt/140pkt. Jest to bardzo wysoki wynik, z którego cały zespół jest bardzo dumny, bo to oznaka dojrzałości i potencjału klastra. Otrzymany status KKK obowiązuje do 31 grudnia 2024 r. Dziękujemy firmom członkowskim aktywnie uczestniczącym w procesie recertyfikacji za wsparcie.