Przejdź do treści

Klaster

Kluczowy partner w branży metalowo-maszynowej

Klaster Obróbki Metali jest największym klastrem branży metalowej i maszynowej w Polsce. Skupia blisko 100 firm działających w obszarze usług, produkcji i handlu, a także 20 partnerów strategicznych takich jak uczelnie, instytucje otoczenia biznesu oraz władze samorządowe. Współpraca w ramach klastra umożliwia łączenie potencjałów, wymianę doświadczeń, generowanie synergii oraz wzmacnia przewagi konkurencyjne.

KOM


Klaster Obróbki Metali

Krajowi i światowi liderzy produkcji maszyn i urządzeń o wysokim innowacyjnym potencjale rozwojowym.


 


 
36

PATENTÓW

100

RYNKÓW EKSPORTOWYCH

110

FIRM CZŁONKOWSKICH I PARTNERÓW STRATEGICZNYCH

9000

MIEJSC PRACY

Aktualności

21 lipca 2021 roku odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Politechniką Białostocką a firmą SaMASZ sp. z o.o. Podpisanie porozumienia miało miejsce w Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej, a…

8 lipca 2021 roku kilkudziesięciu przedstawicieli przedsiębiorstw zrzeszonych w Klastrze Obróbki Metali oraz pracownicy biura Klastra wraz z Prezesem odwiedziło niedawno oddaną do użytku nową halę Ośrodka Badawczo-Rozwojowego oraz hale…

11 czerwca 2021 r. w siedzibie IZ UwB zostało zawarte Porozumienie o współpracy partnerskiej pomiędzy Instytutem Zarządzania UwB a Klastrem Obróbki Metali - Krajowym Klastrem Kluczowym. Przedmiotem porozumienia jest ścisła kooperacja obu…

Łapski Promotech KM ma za sobą najlepszy w swojej historii kwartał. Firma rozwija współpracę z nowymi kontrahentami i szuka pracowników.   Niemal 5mln zł - wynik sprzedaży za pierwszy kwartał 2021 r. jest o ponad 8 proc. wyższy od…

NASZE PROJEKTY

Akronim: CEMIVET Cel projektu: W nadchodzących latach UE będzie promować przekształcenie systemu gospodarczego w Gospodarkę o obiegu zamkniętym jako priorytet swojej polityki. Projekt wspiera firmy i ich pracowników w lepszym zrozumieniu zachodzących przemian (np. Kryzysu klimatycznego), rozpoznaniu ich skutków i podjęciu odpowiednich działań adaptacyjnych. Projekt ma na celu rozszerzenie i dzielenie się dobrymi praktykami związanymi z GOZ, zwłaszcza w odniesieniu do obróbki metali, produkcji i innych procesów. W projekt i kształcenie specjalistów mają być zaangażowani także nauczyciele i stażyści w ramach szkolenia zawodowego. Docelowo w projekt zaangażowanych ma być około 200…
POIR.02.03.03-20-0002/20 (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych) CZAS TRWANIA PROJEKTU: 01/01/2021 - 31/12/2023 BUDŻET PROJEKTU: 9 984 678,00 PLN Celem projektu jest zwiększenie rozpoznawalności KOM i jego członków na rynkach międzynarodowych poprzez wdrażanie rozwiązań projektu “Global KOM-Internacjonalizacja Klastra Obróbki Metali”, a w konsekwencji wzrostu sprzedaży eksportowej poprzez wprowadzenie na rynki zagraniczne nowych produktów i usług klastra.…
BUDŻET PROJEKTU Całkowita wartość projektu: 844 401,95 zł Dofinansowanie: 814 122,68 zł Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH) - 642 540,00 zł Klaster Obróbki Metali - 171 582,68 zł Beneficjent: Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju Partnerzy: •  Deutsche Forschungsvereinigungfür Meß-, Regelungs- undSystemtechnike.V. (DFMRS), Niemcy •  Sirris, Belgia •  Sirris R&D, Belgia •  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH), Polska •  University of Bremen, BremenInstitute for Metrology, Automation and Quality Science (BIMAQ), Niemcy •  Fraunhofer-InstitutfürWerkzeugmaschinenundUmformtechnik (IWU), Niemcy…
Partnerzy Projektu: Politechnika Białostocka - Lider Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Uniwersytet w Białymstoku Miasto Białystok - Białostocki Park Naukowo-Technologiczny (BPNT) Fundacja regionalny Ekosystem innowacji (REI) Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju (CPIR) Instytut Transferu Technologii PB Czas realizacji: 16 miesięcy Projekt  zakłada  realizację  3 głównych zadań: komercjalizację uczelnianych projektów, stworzenie platformy usług dla biznesu, organizację wydarzeń SpeedDate oraz DemoDays, podczas których naukowcy, przedsiębiorcy i inwestorzy spotkają się, poznają i wymienią doświadczeniami.   W ramach projektu ma zostać wypracowany system…
Klaster Obróbki Metali wdraża kolejny projekt skierowany na internacjonalizację pod nazwą: " Inteligentna Super Fabryka - ISF 4.0 KOM2" Okres realizacji projektu: 02.01.2020 r. - 31.12.2022 r. Budżet: 8 896 677,84 zł Kwota dofinansowania: 5 232 808,92 zł Celem projektu jest zwiększenie rozpoznawalności Klastra Obróbki Metali – Krajowego Klastra Kluczowego  i jego członków na rynkach międzynarodowych poprzez wdrażanie rozwiązań projektu ISF 4.0 KOM2, a w konsekwencji wzrostu sprzedaży eksportowej uczestników projektu poprzez wprowadzenie na rynki zagraniczne nowych produktów i usług klastra przez dostarczenie wyspecjalizowanych usług proeksportowych…
Projekt jest realizowany przez konsorcjum, którego partnerami są ze strony polskiej – Klaster Obróbki Metali i Politechnika Białostocka, ze strony niemieckiej – Instytut Fraunhofera oraz StifterverbandMetalle. Projekt ma charakter badawczy i koncentruje się na rozwoju – wytworzeniu oraz scharakteryzowaniu – nowoczesnych materiałów kompozytowych o osnowie metalicznej z naturalnym wzmocnieniem w postaci pancerzyków okrzemek. Okrzemki to mikroskopijne jednokomórkowe glony, zasiedlające naturalne zbiorniki wodne. Są bardzo zróżnicowane, szacuje się, że występuje ok. 100 tys. gatunków. Cechą charakterystyczną jest ich krzemionkowy pancerzyk, który dzięki swojej budowie zapewnia ciekawe…
Klaster Obróbki Metali wdraża kolejny projekt skierowany na internacjonalizację pod nazwą: "SF 4.0.KOM - Inteligentna Super Fabryka" Okres realizacji projektu: 15.12.2018 r. - 14.12.2021 r. Budżet: blisko 10 mln zł Celem projektu jest zwiększenie rozpoznawalności Klastra Obróbki Metali – Krajowego Klastra Kluczowego  i jego członków na rynkach międzynarodowych poprzez wdrażanie rozwiązań inteligentnej SF 4.0 – KOM, a w konsekwencji wzrostu sprzedaży eksportowej uczestników projektu poprzez wprowadzenie na rynki zagraniczne nowych produktów i usług klastra przez dostarczenie wyspecjalizowanych usług proeksportowych.   W ramach realizacji działań projektowych…
Klaster Obróbki Metali  (poprzez partnerstwo w projekcie Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju) rozpoczyna udział w realizacji projektu pod nazwą „DigiFoF” - Digital Design Skills for Factories of the Future  czyli umiejętności budowania kompetencji cyfrowych dla fabryk przyszłości. Projekt DigiFoF zakłada utworzenie współpracy sieciowej (platformy organizacyjnej) środowisk  uczelni, przedsiębiorstw, instytucji okołobiznesowych  w celu rozwijania nowych umiejętności dla młodych pracowników fabryk przyszłości, w których digitalizacja powoduje zmiany w procesie projektowania i wytwarzania mających na celu usprawnianie procesu produkcji, ale także generowanie nowych…