Przejdź do treści
  biuro@metalklaster.pl       +48 85 722 24 56
UE

Jesteśmy największym klastrem branży metalowej
i maszynowej w Polsce.

Współpraca w ramach klastra umożliwia łączenie potencjałów, wymianę doświadczeń, generowanie synergii oraz wzmacnia przewagi konkurencyjne.

evoluma-animation

[ PL ]
Informujemy, iż w procesie rebrandingu Klastra Obróbki Metali
zmieniona została nazwa klastra na EVOLUMA Klaster Przemysłowy.

[ EN ]
We inform that in the rebranding process of the Metal Processing Cluster,
the name of the cluster has been changed to EVOLUMA Industry Cluster.

Przejdź na nową stronę.
Visit new website ( PL version only )English version of the Evoluma website is currently in progress.

kkk-evoluma
KOM


Klaster Obróbki Metali

Krajowi i światowi liderzy produkcji maszyn i urządzeń o wysokim innowacyjnym potencjale rozwojowym.


 


 
36

PATENTÓW

100

RYNKÓW EKSPORTOWYCH

146

FIRM CZŁONKOWSKICH I PARTNERÓW STRATEGICZNYCH

9000

MIEJSC PRACY

Aktualności

Tegoroczne targi WARSAW METALTECH (23-25 stycznia), przyciągnęły tłumy firm, ekspertów i praktyków. Hala targowa była przepełniona, a uczestnicy mieli okazję wziąć udział nie tylko w rozmowach biznesowych, ale także w konferencjach…

13 grudnia 2023 roku w siedzibie firmy Jazon odbyło się wyjątkowe spotkanie GZW Tech. Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli różnych branż, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami oraz poglądami na temat automatyzacji i optymalizacji…

7 grudnia 2023 r. na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej odbył się Hackathon, organizowany w ramach projektu „SmartKOM – Centrum Kompetencji Klastra Obróbki Metali”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju…

Walne Zgromadzenie Członków Klastra Przemysłowego Evoluma to cykliczne spotkania przedstawicieli firm członkowskich. Co pół roku przedstawiciele przedsiębiorstw należących do klastra gromadzą się, aby podsumować minione kilka miesięcy, a…

NASZE PROJEKTY

, Cel Projektu: Celem projektu jest poprawa wiedzy i przygotowania przedsiębiorstw z sektora wytwórczego w wyzwaniach związanych z „zieloną” transformacją. , O projekcie: Projekt wspiera europejskie małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) w pięciu sektorach: • aeronautyka/obrona • energia • mobilność • rolnictwo/przemysł rolno-spożywczy • materiały GEMSTONE opiera się na trzech filarach i komponentach wsparcia MŚP: TRAIN, INNOVATE i EXPLORE. Aby odpowiedzieć na wyzwania firm stojące za tymi obszarami, partnerzy projektu opracowali spójny proces wsparcia poprzez rozwój portfolio usług udostępnianych firmom produkcyjnym w zakresie szkoleń zawodowych, rozwoju kompetencji, innowacji technologicznych oraz internacjonalizacji ich działalności. Mechanizm bezpośredniego finansowania ma zapewnić firmom środki do aktywizacji i ułatwić im…, Granty: Firmy uczestniczące w projekcie będą mogły otrzymać granty według mechanizmu wsparcia: • EXPLORE (do 1500 €) - Wsparcie udziału w targach biznesowych i imprezach międzynarodowych. • TRAIN (do 2000 €) - Koordynacja organizatorów szkoleń, a MŚP w zakresie zielonej gospodarki. • GREEN INNOV (do 60 000 €) - Wsparcie rozwoju nowych, zielonych technologii lub procesów. • GREEN ADOPT (do 40 000 €) - Wsparcie i wdrażanie innowacyjnych procesów biznesowych. , Partnerzy projektu: • CIMES Auvergne-Rhône-Alpes, Francja • Pôle EMC2, Francja • Pôle Mecatech, Belgia • Associaçao POOL-NET – Portuguese Tooling & Plastics Network, Portugalia • Metal Processing Cluster, Poland • Clust-ER MECH, Włochy • Green Tech Cluster, Łotwa   , Okres realizacji Projektu: 01.09.2022 r.–31.08.2025 r. Budżet Projektu: 1,2 MLN EURO Projekt realizowany jest w ramach inicjatywy Euroclusters programu COSME. Projekt nr SMP-COSME-2021-CLUSTER-01. , Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them., Mapa Train-Innovate-Explore: Mapa T-I-E (Train-Innovate-Explore) umożliwia przeglądanie informacji o dostawcach usług szkoleniowych, dostawcach innowacji i międzynarodowych wydarzeniach związanych z zieloną produkcją. Główną ideą mapy jest ułatwienie wyszukiwania konkretnych informacji związanych z interesariuszami lub wydarzeniami związanymi z kwestiami Green Manufacturing przez firmę lub klaster. Mapa będzie regularnie aktualizowana o nowe i istotne informacje. , , GEMSTONE Roadmap - pobierz Pobierz przewodniki aplikacyjne: Do naborów TRAIN & EXPLORE Do naboru INNOVATE
​, Cel Projektu: Elementem składowym układów scalonych, wykorzystywanych przez urządzenia elektroniczne jest tzw. interposer, tj. interfejs elektryczny, stanowiący połączenie pomiędzy gniazdami i drukowaną płytką. Grupuje on poszczególne elementy logiczne układu (np. rdzenie przetwarzające, pamięć, czujniki) oraz odpowiada za rozprowadzanie ciepła powstałego w obwodach mikroelektronicznych. W ramach przedmiotowego projektu prace badawczo-rozwojowe będą zorientowane na zastąpienie aktualnie stosowanych monokrystalicznych płytek krzemowych interposerów, materiałem kompozytowym Cu/C na szklanym podłożu. Okres realizacji Projektu: 01.09.2022 – 31.08.2024…,   Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Inicjatywy CORNET. ​  
Cel Projektu: Celem projektu jest sfinansowanie kosztów przygotowania Eurograntu planowanego do realizacji w ramach Programu Erasmus+. Okres realizacji Projektu: 09.05.2022 r.–28.02.2023 r. Budżet Projektu: 23 250,00 zł Dofinansowania ze środków UE: 23 250,00 zł Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałania 2.3.6 Granty na Eurogranty, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. , ​
Cel Projektu: Celem Projektu jest wspieranie firm oraz ich pracowników w lepszym rozumieniu zachodzących przemian (np. kryzysu klimatycznego), rozpoznaniu ich potencjalnych skutków, w celu podjęcia odpowiednich działań adaptacyjnych. Całość realizowana jest w ramach polityki UE w sferze promowania przekształcenia systemu gospodarczego w Gospodarkę o obiegu zamkniętym. Przedsięwzięcie zmierza do rozszerzenia i dzielenia się dobrymi praktykami związanymi z GOZ, zwłaszcza w odniesieniu do obróbki metali, produkcji i innych procesów. W projekt i kształcenie specjalistów zostaną zaangażowani także nauczyciele i stażyści, w ramach szkolenia zawodowego. Docelowo w Projekcie…,     Projekt realizowany w ramach programu Erasmus+. ​
Cel Projektu: Celem Projektu jest przygotowanie koordynatora KOM do świadczenia nowej, proinnowacyjnej usługi OPTIMA 1 w zakresie identyfikacji problemów technologicznych oraz animacji projektów rozwojowych w dziedzinie technologii i innowacji oferowanych przedsiębiorstwom, szczególnie członkom KOM, ze wskazaniem obszarów optymalizacji i możliwości zastosowania technologii wdrożeniowych. OPTIMA 1 obejmować będzie 3 główne obszary technologiczne z zakresu Przemysłu 4.0, znajdujące odzwierciedlenie w specjalizacji sektorowej członków KOM, tj. zaawansowane technologie wytwarzania, digitalizacja procesów wytwarzania, predykcja i wirtualizacja procesów. Działania projektowe…, ​
Cel Projektu: Celem Projektu jest zwiększenie rozpoznawalności KOM i jego członków na rynkach międzynarodowych, a w konsekwencji wzrostu sprzedaży eksportowej poprzez wprowadzenie na rynki zagraniczne nowych produktów i usług Klastra. W toku realizacji priorytetem będzie dostarczanie wyspecjalizowanych usług probiznesowych i proeksportowych, w ramach wzmocnienia zaplecza koordynatora Klastra i aktywizacji międzynarodowej jego członków, działających w łańcuchu wartości KOM. Okres realizacji Projektu: 01.01.2021 – 31.12.2023 Budżet Projektu: 9 984 678,00 PLN Beneficjent: Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju (Koordynator Klastra Obróbki Metali).…,
Cel Projektu: Zasadniczym celem Projektu jest zacieśnienie współpracy podlaskich uczelni z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami otoczenia biznesu, na rzecz podniesienia konkurencyjności podlaskich firm poprzez realizację projektów badawczo-rozwojowych (B+R). Brokerzy innowacyjności, zatrudnieni przez Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej, dokonają oceny potencjału komercjalizacyjny 20 pomysłów biznesowych, zgłoszony przez uczelnie: Politechnikę Białostocką, Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku oraz Uniwersytecie w Białymstoku. Następnie eksperci wyłonią 10 projektów, które otrzymają dofinansowanie na realizację, dwa z nich…, Platforma SCIENCE4BUSINESS: Zapraszamy do odwiedzenia bazy www.SCIENCE4BUSINESS.pl   ​  ,     Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Poddziałanie 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach. ​
​, Cel Projektu: Głównym celem przedsięwzięcia jest opracowanie innowacyjnej koncepcji technologicznej do produkcji niskoseryjnej cienkościennych wyrobów metalowych, z zastosowaniem technologii jednopunktowego przyrostowego formowania (ang. Single Point Incremental Forming SIPF). , O projekcie: W ramach projektu opracowano prototypowe stanowisko do zastosowań w niskoseryjnej produkcji wyrobów z arkuszy blachy. Podstawą opracowanego podejścia jest zmodyfikowana trójosiowa frezarka zintegrowana z systemem druku przestrzennego (3D). Zaproponowane stanowisko zapewnia możliwości wytwarzania złożonych kształtów matryc technologią addytywną, a następnie kształtowania wyrobów gotowych z blach arkuszowych z wykorzystaniem technologii jednopunktowego formowania przyrostowego (ang. Single Point Incremental Forming SIPF). W porównaniu do konwencjonalnych metod tłoczenia blach wykorzystanie zaproponowanego podejścia hybrydowego znacząco zmniejsza koszty i liczbę…, Partnerzy projektu: Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju, koordynator Klastra Obróbki Metali (KOM), Polska Deutsche Forschungsvereinigung für Meß-, Regelungs- und Systemtechnik e.V. (DFMRS), Niemcy Sirris, Belgia Sirris R&D, Belgia Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH), Polska University of Bremen, Bremen Institute for Metrology, Automation and Quality Science (BIMAQ), Niemcy Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik (IWU), Niemcy ​ ​ ​ , Komitet użytkowników MŚP: ​ , Okres realizacji Projektu: 01.01.2021 r.–31.12.2022 r. Budżet Projektu: 782 825,20 PLN Dofinansowania ze środków UE: 752 545,91 PLN ,   Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Inicjatywy CORNET.
Cel Projektu: Celem Projektu jest zwiększenie rozpoznawalności Klastra Obróbki Metali – Krajowego Klastra Kluczowego i jego członków na rynkach międzynarodowych, a w konsekwencji wzrostu sprzedaży eksportowej uczestników projektu, poprzez wprowadzenie na rynki zagraniczne nowych produktów i usług Klastra oraz dostarczenie wyspecjalizowanych usług proeksportowych. W ramach realizacji działań projektowych członkowie Klastra i uczestnicy projektu otrzymają m.in. wsparcie na: organizację stoiska wystawowego na specjalistycznych targach przemysłowych i kooperacji, dostęp do zagranicznej infrastruktury badawczo-rozwojowej, usługi doradcze związane z umiędzynarodowieniem…, Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 2.3.7 Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Cel Projektu: Celem Projektu jest zwiększenie rozpoznawalności Klastra Obróbki Metali – Krajowego Klastra Kluczowego i jego członków na rynkach, a w konsekwencji wzrostu sprzedaży eksportowej uczestników projektu, poprzez wprowadzenie na rynki zagraniczne nowych produktów i usług Klastra oraz dostarczenie wyspecjalizowanych usług proeksportowych. W ramach realizacji działań projektowych członkowie Klastra i uczestnicy projektu otrzymają m.in. wsparcie na: organizację stoiska wystawowego na specjalistycznych targach przemysłowych i kooperacji dostęp do zagranicznej infrastruktury badawczo-rozwojowej Usługi doradcze związane z umiędzynarodowieniem przedsiębiorcy związane z…,   Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  
 
PFR

Uzyskaliśmy subwencje finansowe w ramach programu rządowego "Tarcza finansowa 1.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm" oraz "Tarcza finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm" udzielone przez PFR.